Omnisportvereniging Hirundo Lage Zwaluwe

SV HIRUNDO

NieuwsWelkom op de nieuwspagina van Sportvereniging Hirundo.Hirundo 50Jaar! 1972 - 2022


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V. HIRUNDO


Datum: 22-11-2022
Locatie: Sporthal Rietgors
Tijd: 20:00 uur
Agenda
2022.10.01 Opening en vaststelling agenda
2022.10.02 Ingekomen stukken en mededelingen
2022.10.03 Notulen bijzondere algemene ledenvergadering 30 maart 2022
2022.10.04 Jaarverslag secretaris
2022.10.05 Financieel jaarverslag 2021-2022
2022.10.06 Verslag kascontrolecommissie en vaststelling jaarrekening 2021-2022
2022.10.07 Benoeming leden kascontrolecommissie
2022.10.08 Begroting 2022-2023
2022.10.09 Vaststelling contributie
2022.10.10 Verkiezing leden stemcommissie
2022.10.11 Verkiezing bestuursleden:
Nolda Schutjes (Bestuurslid) aftredend en herkiesbaar
Geïnteresseerden en/of tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich
aanmelden bij het bestuur.
2022.10.12 Rondvraag
2022.10.13 Sluiting
Uitleg Stemrecht
Het stemrecht is als volgt geregeld:
 Leden t/m 14 jr., hebben persoonlijk geen stemrecht
 Leden van 15, 16 en 17 hebben persoonlijk stemrecht behoudens ten aanzien van financiële
aangelegenheden. Voor zover het stemrecht niet kan worden uitgeoefend komt het stemrecht toe aan de
wettelijk vertegenwoordiger van het lid.
 Een lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder, met
dien verstande, dat een lid slechts voor één ander lid een stem kan uitbrengen.
 Begunstigers cq. donateurs hebben geen stemrecht.

       


Bekijk hier de laatste nieuwsbrieven online

Inleveren kopij voor de volgende editie 16 juli 2022, middels mailing op s.weeland@hotmail.com.


Wilt u nader kennismaken met een van onze sporten, nodigen wij u graag uit om eens te komen kijken tijdens een trainings avond of competitiewedstrijd. Te vinden in het sportrooster en onder de activiteiten.


Graag tot ziens in sporthal Rietgors aan de Weth. Dubbelmanstraat in Lage Zwaluwe.


Hoofdbestuur SV Hirundo.   Het Zwaluws Zomerfestijn staat dit jaar gepland op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 september 2023.

Hulp gevraagd

En ook hier kan de organisatie weer wat hulp gebruiken. 

Wil jij ook iets doen om dit festijn mogelijk te maken? Grijp je kans!


Voorafgaand, tijdens én na het festijn zoeken we mensen voor de rommelmarkt, de bar, het opbouwen, afbouwen, etc.

Via bijgaande link kom je op het opgaveformulier waarbij je jouw keuze(s) kunt invullen en verzenden. Na het invullen van je gegevens krijg je de opties te zien. Je kunt de opties bekijken, zonder er aan vast te zitten

Indien de link niet werkt, kopieer deze dan in je zoekbalk:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqwVpM8lRhydLl9lgtbSfj6vi0vq5DUb64NMUUUvs00UPEEA/viewform