Nieuws

Omnisportvereniging Hirundo Lage Zwaluwe

SV HIRUNDO

Nieuws


Welkom op de nieuwspagina van Sportvereniging Hirundo.SV Hirundo is een omnivereniging


Een omnivereniging, of een algemene sportvereniging, is een sportvereniging waar verschillende sporten worden beoefend.


SV Hirundo is opgericht 1 mei 1972, de naam Hirundo is waarschijnlijk ontstaan uit het feit dat Hirundo een geslacht van zangvogels is, uit de familie zwaluwen (Hirundenidae).


SV Hirundo heeft een overkoepeld Hoofdbestuur welke een aantal maal per jaar vergaderd, een maal per jaar is er een algemene ledenvergadering. De vergaderingen vinden plaats op onderstaande data:


De Hoofdbestuur / Sectiebestuur vergaderingen vinden plaats op:


ma. 27-jan 2020, wo. 8-apr 2020, ma. 22-jun 2020, wo. 28-okt 2020, di. 15-dec 2020


ALV di. 6-okt 2020


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V. HIRUNDO
 
Datum:  06-10-2020 Locatie:  Sporthal Rietgors Tijd:   20:00 uur
 
Agenda 2020.10.01  Opening en vaststelling agenda
 
2020.10.02  Ingekomen stukken en mededelingen
 
2020.10.03  Notulen algemene ledenvergadering 24 oktober 2019
 
2020.10.04  Jaarverslag secretaris
 
2020.10.05  Financieel jaarverslag 2019-2020
 
2020.10.06  Verslag kascontrolecommissie en vaststelling jaarrekening 2019-2020 
 
2020.10.07  Benoeming leden kascontrolecommissie
 
2020.10.08  Begroting 2020-2021
 
2020.10.09  Vaststelling contributie
 
2020.10.10  Verkiezing leden stemcommissie
 
2020.10.11  Verkiezing bestuursleden: Gerard van de Steenoven (secretaris)  aftredend en herkiesbaar Edwin Goossens (zaal coördinator)   aftredend en herkiesbaar
 
Geïnteresseerden en/of tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich aanmelden bij het bestuur. 
 
2020.10.12 Rondvraag
 
2020.10.13 Sluiting
 
Uitleg Stemrecht Het stemrecht is als volgt geregeld:  Leden t/m 14 jr., hebben persoonlijk geen stemrecht
 Leden van 15, 16 en 17 hebben persoonlijk stemrecht behoudens ten aanzien van financiële aangelegenheden. Voor zover het stemrecht niet kan worden uitgeoefend komt het stemrecht toe aan de wettelijk vertegenwoordiger van het lid.
 Een lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder, met dien verstande, dat een lid slechts voor één ander lid een stem kan uitbrengen.
 Begunstigers cq. donateurs hebben geen stemrecht.


SV Hirundo bestaat uit 5 afdelingen:


Badminton, Gymnastiek, Judo, Tafeltennis en Volleybal.


Om informatie over deze afdelingen te verkrijgen kunt u terecht op nevenstaande links.


Naast de website heeft SV Hirundo ook nog een nieuwsbrief, welke een aantal maal per sportseizoen verschijnt. de nieuwsbrief  wordt digitaal verspreid onder de leden en is te vinden onder de link Hirundonieuws..


Inleveren kopy voor de volgende editie.


11-december-20


Middels mailing op s.weeland@hotmail.com. Dit kan ieder moment, wanneer er iets sportiefs, grappigs of interessants gebeurd wat het vermelden waard is.


Een sportclub kan niet bestaan zonder sponsoren, welke in het hirundonieuws te vinden zijn, maar ook op deze site. Hiernaast onder de info van het hirundo nieuws.


Wilt u nader kennismaken met een van onze sporten, nodigen wij u graag uit om eens te komen kijken tijdens een trainings avond of competitiewedstrijd. Te vinden in het sportrooster en onder de activiteiten.


Graag tot ziens in sporthal Rietgors aan de Weth. Dubbelmanstraat in Lage Zwaluwe.


Hoofdbestuur SV Hirundo.


     JUMBO SPAREN VOOR JE SPORTVERENIGING


Het is weer mogelijk te sparen voor je sportvereniging bij Jumbo Lage Zwaluwe.

Echter door een technisch probleem zit SV Hirundo nog niet in het systeem, wilt u sparen voor SV Hirundo. Houdt dan de kaarten nog even vast. Spoedig kunnen ze ook voor SV Hirundo verzilverd worden.